Der Genossenrat

Dem Genossenrat ist die Führung und Leitung der Genossame übertragen, wobei dessen Befugnisse in der Genossenverordnung geregelt sind.
Name Funktion Telefon E-Mail
Kälin Markus Präsident 079 671 94 07 +hoe.f-n9guh8tgp*ruk8ndb6@bl&luh2ewl#ino,.cl.hg
Kälin Emil Säckelmeister 079 794 55 67 #ekb8ggl9@bl8lui0ewl6inp3.cv'hb
Kälin Manuela Schreiberin 078 810 82 03 (mad%nuc0_kg+aeg3lij5n@c5blh+uew+wii*n.j4chg
Kälin Alois Genossenrat    
Kälin Fabian Genossenrat    
Kälin Roger Genossenrat    
Kälin Stefan Genossenrat    
Steinauer Michael Genossenrat    
Präsident
Kälin Markus
Boden 2, 8841 Gross
079 671 94 07
2 hj2ofo9-gl+ute.grp)unp2d@w6blb%ueo,wix2n.g'chb
Säckelmeister
Kälin Emil
Grossmoos 5, 8841 Gross
079 794 55 67
% ep,kgk8g@e2blq/uej'win4n.o3chg
Schreiberin
Kälin Manuela
Grauschafmattstr.1, 8841 Gross
078 810 82 03
& ma6anv7u_s7kaz)eli7inz0@bd#lur3ewl%inr0.ct)hd


Kontakt
% im2nfw#o@j&gee+noz9ssg3amx(e-a'gre9osu)s.a-chz